Pensioenfonds ING is sinds 28 februari 2014 financieel onafhankelijk.

Wat betekent dit voor de verhoging van uw pensioen?


Uw pensioen op peil

De verhoging van uw pensioen

De verhoging van uw pensioen - dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie - hangt voortaan af van de financiële positie van het Fonds. Deze toeslagverlening is voorwaardelijk: u heeft door een eerder toegekende verhoging niet vanzelfsprekend recht op verdere verhogingen in de toekomst. Het Bestuur van het Fonds besluit op basis van de financiële positie van het Fonds of er een toeslag wordt toegekend en zo ja, hoe hoog die is.

 Het is de ambitie van het Fonds om gemiddeld 80% van de grondslag (prijs- of cao-loonstijging) aan toeslagen toe te kennen. Op basis van de huidige reële dekkingsgraad verwacht het Fonds deze ambitie te kunnen halen. Dit is echter ook afhankelijk van de ontwikkelingen in de financiële markten.

Wat betekent dit voor u?

 

1. Reële dekkingsgraad norm voor toeslagverlening

Het Fonds streeft naar het uitkeren van uw pensioen met behoud van koopkracht. Vanaf 2015 gebruikt Pensioenfonds ING daarom de reële dekkingsgraad bij een besluit over toeslagverlening. In de reële dekkingsgraad wordt behoud van koopkracht meegenomen als een verplichting van het Fonds. De reële dekkingsgraad is daarmee belangrijk voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

De reële dekkingsgraad is door het meenemen van de inflatieverwachtingen lager dan de DNB- of de marktwaardedekkingsgraad, maar er wordt wel een reëler beeld gegeven over de financiële positie van het Fonds op een moment.

De marktwaardedekkingsgraad wordt door het Fonds nog gehanteerd bij zijn financiële beleid. In de media wordt over het algemeen de DNB-dekkingsgraad gecommuniceerd. Deze wordt gebruikt om te bepalen of een pensioenfonds voldoet aan de wettelijke vereisten. Omdat per pensioenfonds de financiële risico’s verschillen, wordt voor elk pensioenfonds een wettelijk vereiste DNB-beleidsdekkingsgraad berekend. De wettelijk vereiste DNB-beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds ING is ongeveer 115% (2015). 

2. Leidraad toeslagverlening, de toeslagstaffel.

Pensioenfonds ING gebruikt een toeslagstaffel als leidraad bij zijn besluiten over voorwaardelijke toeslagverlening. In de onderstaande grafiek wordt in grote lijnen uitgelegd hoe de toeslagverlening werkt en welke aspecten hierbij van belang zijn. De staffel wordt jaarlijks aangepast vanwege het vergrijzen van het Fonds: dit is het gevolg van de sluiting van het Fonds per 1 januari 2014, waarbij de nieuwe pensioenregeling voor werknemers van ING Bank en NN Group is ondergebracht bij de CDC Pensioenfondsen. Hierdoor is er geen instroom meer van nieuwe deelnemers in het Fonds.   

3. Risico's

Als de financiële positie van het Fonds onder druk staat - bijvoorbeeld als de reële dekkingsgraad zeer laag is - bestaat de kans op het verlagen (korten) van de pensioenen. Daartegenover staat dat bij zeer goede beleggingsresultaten eventuele overschotten in het Fonds beschikbaar blijven voor (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

Een ander risico is dat de jaarlijkse verhoging van uw pensioen niet wordt toegekend. Bij een reële dekkingsgraad tussen 86% en 100% (zie ook de toeslagstaffel 2015) zal volledige toeslagverlening mogelijk zijn, maar daarbij gaat het Fonds uit van te behalen rendement dat afhankelijk is van ontwikkelingen op de financiële markten.

Dit zijn collectieve risico’s: ze worden door alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het Fonds samen gedragen.

 

Actuele Dekkingsgraad

via pensioenfondsing.nl

Lees meer

Veel gestelde vragen

via pensioenfondsing.nl

Lees meer
Lees meer Sluiten

Leidraad toeslagverlening, de toeslagstaffel

 

Pensioenfonds ING gebruikt een toeslagstaffel als leidraad bij zijn besluiten over voorwaardelijke toeslagverlening. In de onderstaande grafiek wordt in grote lijnen uitgelegd hoe de toeslagverlening werkt en welke aspecten hierbij van belang zijn. De staffel wordt jaarlijks aangepast vanwege het vergrijzen van het Fonds: dit is het gevolg van de sluiting van het Fonds per 1 januari 2014, waarbij de nieuwe pensioenregeling voor werknemers van ING Bank en NN Group is ondergebracht bij de CDC Pensioenfondsen. Hierdoor is er geen instroom meer van nieuwe deelnemers in het Fonds. 

 

 Klik op de verschillende plusjes in de grafiek voor uitleg.

 

 

Toeslagverlening (indexatie)

 

Om uw pensioen te kunnen laten meestijgen met de inflatie, moet uw opgebouwde pensioen elk jaar worden verhoogd met toeslagen, ook wel indexeren genoemd. De maatstaf hiervoor is de prijsstijging (prijsindex) of de cao-loonstijging in het betreffende jaar, afhankelijk van uw regeling. Toeslagen zijn dus belangrijk voor bescherming van uw koopkracht, ook na uw pensionering.

Vóór de financiële onafhankelijkheid van Pensioenfonds ING was betaling van deze toeslagen afhankelijk van het verstrekken van middelen door ING. Vanaf 2015 hangt dat af van de financiële positie van het Fonds, die tot uitdrukking komt in de dekkingsgraad. Per 2 januari 2015 wordt hierbij de reële dekkingsgraad gehanteerd in plaats van de marktwaardedekkingsgraad (de toeslagverlening voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden per 1 januari 2015 was nog gebaseerd op de toeslagstaffel met marktwaardedekkingsgraad). 

 

 

Situatie bij een te lage dekkingsgraad

 

Als de DNB-dekkingsgraad van het Fonds onder de 105% komt, dan is er sprake van een dekkingstekort. Het Fonds moet dan – onder de huidige wetgeving – een herstelplan bij De Nederlandsche Bank indienen om het tekort op te heffen. Het Fonds mag als er een herstelplan van toepassing is de pensioenen niet verhogen via toeslagverlening.

Vóór de financiële onafhankelijkheid van het Fonds was ING verplicht bij te storten bij een dekkingstekort. Dat gebeurt nu niet meer. Als de financiële positie van het Fonds nu onder druk staat, is er een kans is dat de pensioenen moeten worden verlaagd (korten). Die kans bestaat wanneer het Fonds er, ondanks zijn inspanningen, niet in slaagt om binnen tien jaar te herstellen naar de vereiste dekkingsgraad. Op dit moment is de (DNB-)dekkingsgraad van Pensioenfonds ING ruim boven de 105%. De kans op korten bij Pensioenfonds ING is dus klein, maar het is niet uitgesloten.

 

 

Toeslagstaffel

Pensioenfonds ING hanteert voor de toeslagverlening in 2016 - onder de huidige wetgeving - de volgende toeslagstaffel als leidraad voor de mate waarin de toeslag kan worden verleend:

Onder de 76%
Geen toeslagverlening.

Vanaf 76% tot 87%
Toeslagverlening naar rato: 0% van de maatstaf (cao-loonsverhoging of prijsindex) bij een dekkingsgraad van 75%  toenemend tot 100% van de maatstaf bij 87%

Vanaf 87% tot 97%
Volledige toeslagverlening (= 100% van de maatstaf ). Daarnaast, indien mogelijk, inhaaltoeslagen van gemiste toeslagen vanaf 1 januari 2015 (datum in verband met het financieel onafhankelijk worden van het Fonds).

Vanaf 97%
Volledige toeslagverlening. Het Bestuur kan besluiten daar bovenop inhaaltoeslagen en/of extra toeslagen (maximaal 3%) toe te kennen. Inhaaltoeslagen hebben betrekking op gemiste toeslagen vanaf 1 januari 2015.

De staffel wordt jaarlijks aangepast vanwege de vergrijzing van het Fonds. De vergrijzing is het gevolg van de sluiting van het Fonds per 1 januari 2014, waarbij de pensioenregeling is ondergebracht bij de CDC Pensioenfondsen. Hierdoor is er geen instroom van nieuwe deelnemers meer in het Fonds. De verwachting is dat er op termijn eerder een toeslag kan worden verleend, waarmee de kans op behoud van koopkracht stijgt.

Situatie bij een hoge dekkingsgraad

 

Het kan gebeuren dat het Fonds een hoge dekkingsgraad heeft, bijvoorbeeld door hele goede beleggingsresultaten. Vóór de financiële onafhankelijkheid had het Fonds in die situatie de verplichting om bij een marktwaardedekkingsgraad van meer dan 140% onder bepaalde voorwaarden terug te storten aan ING. Dit is veranderd: een overschot kan nu worden benut voor toekomstige toeslagen. 

Wanneer de dekkingsgraad van het Fonds boven een bepaalde waarde komt, kan het Bestuur besluiten extra toeslagen of inhaaltoeslagen toe te kennen. Een inhaaltoeslag wil zeggen dat het Fonds een in het verleden niet, of niet volledig toegekende verhoging van het pensioen alsnog toekent. Het Bestuur zal alleen besluiten tot inhaaltoeslagen voor niet (volledig) toegekende toeslagverleningen vanaf 1 januari 2015 (in verband met het financieel onafhankelijk worden van het Fonds). 

 

 

Maatstaf

De verhoging van uw pensioen is gebaseerd op de prijs- of loonindex, afhankelijk van het pensioenreglement waar u onder valt. Pensioenfonds ING gebruikt de prijs- of loonindex als maatstaf voor de toeslag-verlening. Hierbij geldt voor de prijsindex een maximum van 3%. 

Wat verandert er en voor wie?

Ik werk bij ING/NN

U heeft tot 31 december 2013 pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds ING en bouwt nu pensioen op bij ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds.

Ik heb bij ING Bank /
NN Group gewerkt

U bent gewezen deelnemer van Pensioenfonds ING als u een voormalige medewerker van ING Bank / NN Group bent, nog niet met pensioen bent en uw opgebouwde pensioen nog bij Pensioenfonds ING heeft staan.

Ik ben met pensioen

 U bent pensioengerechtigde als u een pensioenuitkering van Pensioenfonds ING ontvangt.

Veelgestelde vragen

Maak een keuze:

Bij de overdracht van de verantwoordelijkheid voor toekomstige toeslagverleningen van ING naar het Fonds en de beëindiging van de bij- en terugstortverplichtingen hoort een reële financiële compensatie voor het Fonds. Dat kon nu omdat de financiële positie van ING en die van het Fonds gunstiger waren dan in de afgelopen jaren.

Pensioenfonds ING streeft ernaar de waarde van de opgebouwde pensioenen te behouden en te verhogen via het rendement dat het Fonds behaalt door de pensioengelden te beleggen. Het Bestuur van het Fonds besluit of uw pensioen volledig, gedeeltelijk of niet wordt verhoogd. Een verhoging van uw pensioen is alleen verantwoord als de financiële positie van het Fonds dat toelaat. U kunt meer lezen over het beleggingsrendement van het Fonds in het jaarverslag 2014.

 

 

 

 

Die kans is klein. De actuele dekkingsgraad van het Fonds komt ruim boven de 105%, dat is de minimaal vereiste dekkingsgraad zoals vastgesteld door De Nederlandsche Bank. Bovendien laten berekeningen zien dat de dekkingsgraad ook in de toekomst naar verwachting ruim boven de 105% blijft. De kans op het korten van pensioenen is daarom klein, maar niet uitgesloten.

U vindt meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad van Pensioenfonds ING in ons overzicht dekkingsgraden.

De toeslagverlening over de pensioenen van gewezen deelnemers hangt vanaf 2015 af van de financiële positie van het Fonds in plaats van de door ING Bank en NN Group verstrekte middelen. De toeslagverlening vindt daarbij plaats op basis van dezelfde maatstaf die nu ook van toepassing is: de geschoonde consumentenprijsindex (CPI), met een maximum van drie procent.

Er is een groep gewezen deelnemers voor wie de afspraak geldt dat de maatstaf voor de toeslagverlening de cao-loonstijging van ING Bank of NN Group is. Toekenning van de toeslagverlening voor deze groep is voorwaardelijk. Dat is niet veranderd. Wat wel verandert is dat deze toeslagverlening - net als voor de andere (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het Fonds - nu afhankelijk is van de financiële positie van het Fonds in plaats van de door ING Bank en NN Group verstrekte middelen.

 

Dan bouwt u ook pensioen op bij uw CDC Pensioenfonds. U ontvangt ook een UPO van uw CDC Pensioenfonds. Deze zomer komt een gezamenlijke pensioenplanner beschikbaar: deze geeft u in een paar stappen inzicht in het totale pensioen dat u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds ING en uw CDC Pensioenfonds.

Op de website kunt u meer lezen over het pensioen bij uw CDC Pensioenfonds.

 

 

A. De verantwoordelijkheid voor de financiering van de toeslagverlening van de pensioenen die tot eind 2013 zijn opgebouwd, ligt nu bij Pensioenfonds ING en niet meer bij ING. Ook is ING niet langer verplicht om mogelijke toekomstige tekorten in het Fonds aan te vullen. Omgekeerd heeft ING geen recht meer op eventuele overschotten uit het Fonds. Dit noemen we de beëindiging van de bestaande bij- en terugstortverplichtingen.

ING heeft voor de overdracht van bovenstaande verantwoordelijkheid en beëindiging van de bij- en terugstortverplichtingen € 379 miljoen betaald aan Pensioenfonds ING.

B. In 2014 neemt ING de financiering van de toeslagverlening nog voor zijn rekening. ING heeft hiervoor € 330 miljoen betaald aan Pensioenfonds ING.

Voor Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers betaalt ING de toeslagverlening op basis van de prijsstijging, de geschoonde Consumentenprijsindex (CPI), tot een maximum van 3%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de CPI per 1 januari 2014 vastgesteld op 0,9%. Er is een groep Verzekerden voor wie de afspraak geldt dat zij, net als ING-medewerkers, indexatie krijgen op basis van de cao-loonstijging van ING Bank of ING Verzekeren/Investment Management. Ook deze toeslag wordt in 2014 toegekend.

De toeslagverlening voor medewerkers van ING Bank bedraagt volgens de afgesproken cao-loonstijging 1,5% per 1 januari 2014 en 2,0% per 1 augustus 2014. Voor de medewerkers van ING Verzekeren/ Investment Management is er in 2014 geen cao-loonstijging, dus wordt er in 2014 ook geen toeslag verleend. Bent u arbeidsongeschikt, dan is een van de hierboven genoemde grondslagen (de prijs- of loonindex) voor de toeslagverlening voor u van toepassing, afhankelijk van uw situatie. Pensioenfonds ING informeert u hier persoonlijk over.

C. Vanaf 1 januari 2015 worden de toekomstige loonindexaties voor de huidige ING-medewerkers en een deel van de arbeidsongeschikten afhankelijk van de financiële positie van het Fonds en daarmee dus voorwaardelijk, voor zolang medewerkers in dienst blijven van ING Bank of ING Verzekeren/ Investment Management of zolang zij arbeidsongeschikt zijn.

Als compensatie voor de overgang van onvoorwaardelijke naar voorwaardelijke toeslagverlening heeft ING een extra bedrag van € 170 miljoen aan het Fonds beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt binnen het Fonds in een aparte reserve ondergebracht. Mocht het Fonds in enig jaar geen of geen volledige loonindexatie toekennen, dan wordt de toeslagverlening uit deze reserve aangevuld voor huidige medewerkers van ING, zolang zij in dienst blijven van ING Bank of ING Verzekeren/Investment Management, en een deel van de arbeidsongeschikten, zolang zij arbeidsongeschikt zijn.

 

 

Pensioenfonds ING streeft ernaar de waarde van de opgebouwde pensioenen te behouden en te verhogen via het rendement dat het Fonds behaalt door de pensioengelden te beleggen. Per jaar besluit het Bestuur van het Fonds of uw pensioen volledig, gedeeltelijk of niet wordt verhoogd. Een verhoging van uw pensioen is alleen verantwoord als de financiële positie van het Fonds dat toelaat. U kunt hier meer over lezen in het jaarverslag 2014 of in kwartaalberichten.

 

Uitgangspunt bij de berekeningen die ten grondslag lagen aan de afspraken in het onderhandelingsresultaat was dat de verhoging van uw pensioen (toeslagverlening, indexatie) wordt toegekend op basis van de behaalde rendementen van Pensioenfonds ING. Hierbij werd aangetoond dat een reële verwachting is dat het Fonds gemiddeld 90% van de maatstaf (de prijs- of cao-loonstijging) gedurende de komende 15 jaar kan toekennen.

Gebaseerd op deze berekeningen is voor een medewerker van ING Bank of NN Group een aanvulling van 10% voor een volledige toeslagverlening (100% - 90%) nodig, rekening houdend met een toekomstig dienstverband voor een medewerker van ING Bank of NN Group van gemiddeld acht jaar en een cao-loonstijging bij ING Bank of NN Group van gemiddeld 2,5% per jaar. De sociale partners (werkgevers en vakorganisaties) hebben vervolgens een bedrag van € 170 miljoen afgesproken ter compensatie voor medewerkers van ING Bank en NN Group voor de overgang van een onvoorwaardelijke naar een voorwaardelijke toeslagverlening.

U bent medewerker van ING Bank of NN Group als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent en nog in dienst van ING Bank of NN Group bent, of als de arbeidsovereenkomst met ING Bank of NN Group is beëindigd vanwege arbeidsongeschiktheid. Deze aanvulling blijft in stand zolang de bestemmingsreserve een positief saldo heeft. De bestemmingsreserve zal jaarlijks worden verhoogd of verlaagd met het Fondsrendement. 

 

 

 

 

Het kan zijn dat de jaarlijkse verhoging (indexatie) van het pensioen niet wordt toegekend, en als de financiële positie van het Fonds onder druk staat, bestaat de kans op korten van het pensioen. Dit zijn collectieve risico’s die alle Verzekerden samen dragen.

 

 

Een medewerker van wie het arbeidscontract met ING wordt beëindigd door bijvoorbeeld uitdiensttreding of pensionering wordt een Gewezen Deelnemer, respectievelijk Pensioengerechtigde bij Pensioenfonds ING.

Voor Gewezen Deelnemers en Pensioengerechtigden wordt het opgebouwde pensioen niet meer geïndexeerd op basis van de cao-loonstijging bij ING Bank of ING Verzekeren/Investment Management, maar op basis van de geschoonde consumenten prijsindex (CPI), met een maximum van 3%. Dit verandert niet. Wel hangt de financiering van de toeslagverlening voortaan af van de financiële positie van Pensioenfonds ING.

Bent u na 1 januari 2014 uit dienst gegaan? Dan heeft u ook pensioen opgebouwd bij uw CDC Pensioenfonds. Op de website van uw CDC Pensioenfonds kunt u meer lezen over de gevolgen bij dit pensioenfonds als uw arbeidscontract met ING Bank of NN Group eindigt.

 

Het Bestuur van Pensioenfonds ING vindt dat de overdracht met deze afspraken verantwoord is en daarmee Gewezen Deelnemers vooruitzicht wordt gegeven op een goed indexatieresultaat, waarbij het besluit over de toekenning en financiering van de toeslagverlening niet meer afhankelijk is van ING.


Het Fonds gaat uit van een ambitie waarbij in gemiddeld negen van de tien jaar toeslagen kunnen worden verleend. De vergoeding die het Fonds van ING ontvangt, leidt in berekeningen tot de reële verwachting dat gemiddeld 90% toeslag over vijftien jaar kan worden verleend. 

Voor de financiering van toeslagen dient het Fonds zelf rendement te maken. Dit is niet zonder risico’s. Het Bestuur van het Fonds stelt hiervoor een beleggingsbeleid vast waarbij deze risico’s zo beperkt worden dat de kans op een dekkingsgraad onder de 105% klein is, en daarmee de kans op korting van de pensioenaanspraken en -rechten.

 

 

Mocht Pensioenfonds ING besluiten om geen of maar een gedeeltelijke toeslagverlening toe te kennen, dan loopt u het risico dat uw opgebouwde pensioen minder waard wordt. Op termijn loopt u het risico dat uw pensioen wordt gekort.

 

Het Bestuur van Pensioenfonds ING vindt dat de overdracht met deze afspraken verantwoord is. Daarmee wordt Pensioengerechtigden vooruitzicht gegeven op een goed indexatieresultaat, waarbij het besluit over de toekenning en financiering van de toeslagverlening niet meer afhangt van ING.

Het Pensioenfonds ING gaat uit van een ambitie waarbij in gemiddeld acht van de tien jaar toeslagen kunnen worden verleend. De vergoeding die het Fonds van ING ontvangt, leidt in berekeningen tot de reële verwachting dat gemiddeld 90% toeslag over 15 jaar kan worden verleend.

Voor de financiering van toeslagen dient het Fonds zelf rendement te maken. Dit is niet zonder risico’s. Het Bestuur van het Fonds stelt hiervoor een beleggingsbeleid vast waarbij deze risico’s zo beperkt worden dat de kans op een DNB-beleidsdekkingsgraad onder de 105% klein is, en daarmee de kans op het korten van de pensioenaanspraken en -rechten. 

 

 

 

 

Die kans is klein. De actuele dekkingsgraad van het Fonds komt ruim boven de 105%, dat is de minimaal vereiste dekkingsgraad zoals vastgesteld door De Nederlandsche Bank. Bovendien laten berekeningen zien dat de dekkingsgraad ook in de toekomst naar verwachting ruim boven de 105% blijft. De kans op het korten van pensioenen is daarom klein, maar niet uitgesloten.

 U vindt meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad van Pensioenfonds ING in ons overzicht dekkingsgraden.

 

De risico’s die een (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde loopt zijn dat er geen jaarlijkse verhoging (toeslag of indexatie) van het pensioen is, en er bestaat een kans dat het pensioen wordt gekort. Dit zijn collectieve risico’s die alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden samen dragen.

Het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Fonds behartigt de belangen van (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en beide werkgevers. Het Bestuur van het Fonds legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Daarnaast brengt het VO gevraagd en ongevraagd advies uit aan het Bestuur van het Fonds. U kunt het VO rechtstreeks benaderen met uw vragen via verantwoordingsorgaan@pfing.nl.

 

 

 

De toeslagverlening voor uw opgebouwde pensioen hangt voortaan af van de financiële positie het Fonds. Die financiële positie komt tot uitdrukking in de dekkingsgraad van het Fonds. Uit de voor het onderhandelingsresultaat (van de financiële onafhankelijkheid) gebruikte berekeningen komt een reële verwachting naar voren dat het Fonds met de huidige goede financiële positie over een periode van vijftien jaar een toeslagverlening van gemiddeld 90% van de maatstaf (prijs- of cao-loonstijging) kan toekennen. 

Toeslagverlening (indexaties) over een periode van vijftien jaar

Aantal jaar x % toeslagverleningen               Gemiddeld indexatieresultaat
10 x 90%                                                                            = 90%
15 x 90%                                                                            = 90%
10 x 100 en 5 x 70%                                                         = 90%

 

De pensioenverplichtingen op de balans van ING hadden door gewijzigde internationale regelgeving een directe invloed op ING. Eenvoudig gezegd kwam het effect van die nieuwe regels erop neer dat het eigen vermogen (en daarmee de kapitaalpositie) van ING meebewoog met de fluctuerende omvang van de pensioenverplichtingen op de ING-balans. Daardoor had deze schommelende omvang een grote invloed op de bedrijfsvoering en daarmee de continuïteit van ING. Om deze schommelingen weg te nemen voelde ING de noodzaak om - net als andere Nederlandse ondernemingen - de financiële verbondenheid met Pensioenfonds ING te verbreken. Daarnaast was het ook een belangrijke stap in de voorbereidingen op de splitsing van Bank en Verzekeraar en de daarmee samenhangende beursgang van ING Verzekeren/Investment Management. 

Pensioenfonds ING was bereid de verantwoordelijkheid voor de toeslagverlening van ING over te nemen, omdat het Fonds dan zelfstandig kan besluiten over toekenning en financiering van de toeslagverlening en niet meer afhankelijk is van ING om middelen daarvoor beschikbaar te stellen. Hierdoor ontstaat een situatie die marktconform en transparant voor de Verzekerden in het Fonds is. Tijdens intensieve gesprekken tussen vakorganisaties, het Fonds en ING, waaraan ook de Centrale Ondernemingsraad en de Vereniging Senioren ING (VSI) hebben deelgenomen, was het uitgangspunt de Verzekerden vooruitzicht op een goed pensioen te kunnen blijven bieden.

De toeslagverlening over de pensioenen van pensioengerechtigden hangt vanaf 2015 af van de financiële positie van het Fonds in plaats van de door ING Bank en NN Group verstrekte middelen. De toeslagverlening vindt daarbij plaats op basis van dezelfde maatstaf die nu van toepassing is voor pensioengerechtigden: de geschoonde consumentenprijsindex (CPI), met een maximum van drie procent.

Voor een groep pensioengerechtigden geldt dat de maatstaf voor de toeslagverlening de cao-loonstijging van ING Bank of NN Group is. Toekenning van de toeslagverlening voor deze groep is voorwaardelijk. Dat is niet veranderd. Wat wel verandert is dat deze toeslagverlening - net als voor de (gewezen) deelnemers en andere pensioengerechtigden van het Fonds - nu afhankelijk is van de financiële positie van het Fonds in plaats van de door ING Bank en NN Group verstrekte middelen.

 

 

Mocht Pensioenfonds ING besluiten om geen of maar een gedeeltelijke toeslagverlening toe te kennen, dan loopt u het risico dat uw opgebouwde pensioen minder waard wordt. Op termijn loopt u het risico dat uw pensioen wordt gekort.

 

Voor vragen over uw persoonlijke situatie kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur terecht bij het Pensioenloket van Pensioenfonds ING:

 (045) 576 36 00 of   pensioenloket@pensioenfondsing.nl

Was u na 1 januari 2014 nog steeds in dienst van ING Bank of NN Group?

Dan bouwt u ook pensioen op bij uw CDC Pensioenfonds. U ontvangt ook een UPO van uw 
CDC Pensioenfonds. Er is ook een gezamenlijke pensioenplanner beschikbaar: deze geeft u in een paar stappen inzicht in het totale pensioen dat u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds ING en uw CDC Pensioenfonds.

Op de website kunt u meer lezen over het pensioen bij uw CDC Pensioenfonds. 

Op het jaarlijkse pensioenoverzicht voor Pensioengerechtigden ziet u wat de waarde van uw opgebouwde pensioen is. Op de betaalspecificatie die u jaarlijks in januari van het Fonds ontvangt, kunt u zien wat u maandelijks krijgt uitbetaald.

U kunt voor vragen over uw persoonlijke situatie op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur terecht bij het Pensioenloket van Pensioenfonds ING:

  (045) 576 36 00 of   pensioenloket@pensioenfondsing.nl

 

 

Bij de overdracht van de verantwoordelijkheid voor toekomstige toeslagverleningen van ING naar het Fonds en het beëindigen van de bij- en terugstortverplichtingen hoort een reële financiële compensatie voor het Fonds. De mogelijkheid daartoe was nu ontstaan omdat de financiële positie van zowel ING als het Fonds gunstiger was dan in de afgelopen jaren.

 

Voor vragen over uw persoonlijke situatie kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur terecht bij het Pensioenloket van Pensioenfonds ING:

 (045) 576 36 00 of   pensioenloket@pensioenfondsing.nl 

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u wat de waarde van uw opgebouwde pensioen is. Gewezen Deelnemers ontvangen eens in de drie jaar een UPO van het Fonds. Ook kunt u via de website van het Fonds met DigiD inloggen en uw UPO elektronisch bekijken. 

Voor de pers

 Heeft u als journalist vragen voor Pensioenfonds ING? Of heeft u een verzoek voor informatie, interview, foto’s, of publicaties? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Communicatie via communicatie@pfing.nl. Of tijdens kantooruren via telefoonnummer 020 - 810 10 23 of 810 10 09. 

Meer informatie

Over Pensioenfonds ING  

Nieuwsberichten Pensioenfonds ING 

Overzicht dekkingsgraden